Klauzula informacyjna RODO

 Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ( UE ) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku   z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO)   z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119, s. 1.) informuję, iż:

 1.Administratorem danych osobowych (ADO) zbieranych od uczestników XVIII Plebiscytu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2023” jest Ropczyckie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Ropczycach, ul. Konarskiego 6, 39-100 Ropczyce.

2.Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

4.Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia XVIII Plebiscytu „Najpopularniejsi w Ropczyckim Sporcie 2023” Źródłem przekazania danych osobowych jest kapituła konkursowa.

5.Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Plebiscycie  i do jego przeprowadzenia.

6.Uczestnikom Plebiscytu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, przysługuje prawo do:

  1. sprostowania danych,
  2. usunięcia danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. wniesienia sprzeciwu,
  6. cofnięcia zgody w dowolnym momencie. bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

7.Organizator oświadcza, iż dane uczestników Plebiscytu nie będą:

  1. przetwarzane w sposób zautomatyzowany
  2. poddawane profilowaniu,
  3. przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

8.Dane uczestników Plebiscytu będą udostępniane i zamieszczone na stornie internetowej www.rcsir.pl oraz portalach społecznościowych administrowanych przez Gminę Ropczyce.

9.Dane uczestników Plebiscytu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów.

10.ADO informuje, iż na podstawie art. 77. RODO przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności przetwarzania danych osobowych z RODO.